Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Klik op ‘Ik ga akkoord’ als u hiermee akkoord gaat. U kunt u instellingen altijd inzien en laten wijzigen. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
2

Heeft u een vraag? Peter Paul helpt u graag verder!

Vragen over behandelingen of klachten? Wij zijn altijd bereikbaar via de onderstaande contactgegevens:

Neem contact op

Privacy Policy

Privacy Policy Dorsano

Dorsano hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Dorsano houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dorsano zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via het contactformulier op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Dorsano verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het invullen van een contactformulier op onze website om u in te schrijven en/of een vraag te stellen en/of te beantwoorden.

* Het bijhouden van het Elektronisch Patiënten Dossier;

* Fysiotherapeutische behandeling/begeleiding;

* Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

* Het inplannen van een afspraak;

* Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dorsano de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Geboortedatum;

* Burgerservicenummer;

* Adres;

* Postcode/woonplaats;

* Telefoonnummer;

* E-mailadres;

* Geslacht;

* Medische gegevens (mogen alleen door een Fysiotherapeut worden uitgevraagd);

* Naam van uw zorgverzekeraar;

* Naam van uw andere zorgverleners;

* Betalingsgegevens.

Op grond van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht om een medisch dossier bij te houden. Uw persoonsgegevens worden door Dorsano opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 15 jaar (gerekend vanaf de laatste behandeling), tenzij de fysiotherapeut beoordeelt dat langer bewaren noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Dorsano verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Mondelinge toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dorsano de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Dorsano opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de periode dat men aangemeld is. Afmelden kan te allen tijde zonder opgaaf van reden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het verzorgen van het programma voor het Elektronisch Patiënten Dossier;

* Het verzorgen van een programma voor het verzorgen van online huiswerkoefeningen;

* Het verzorgen van de (financiële) administratie;

* Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals de huisarts en/of specialist. Dit gebeurt altijd met uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DorSano gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DorSano gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dorsano bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (medische gegevens: 15 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens Dorsano van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* We hanteren daarnaast een systeem van 2-staps authenticatie ter beveiliging van het EPD-systeem;

* Communicatie met huisartsen, specialisten en andere verwijzers, verloopt via een beveiligd berichtensysteem (Zorgmail);

* Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dorsano Roelf Bosmastraat 37

7462 MZ Rijssen

0548-521819

info@dorsano.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dorsano.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×